MENÜ

DOKUMENTUMOK

 

     
       

 

 VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

 

A VITAL LIFE Egyesület alapító tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján az alábbi Alapszabályt alkották és fogadták el:

 

I.

Az Egyesület adatai

 

1. Az Egyesület neve: VITAL LIFE Egyesület

2. Az Egyesület székhelye: Magyarország, 4026. Debrecen, Hunyadi János utca 4

4. emelet 10

3. Az Egyesület vezető szerve: a Közgyűlés.

4. Az Egyesület tisztségviselői: Elnök és két Alelnök.

5. Az Egyesület működési területe: Magyarország.

6. Az Egyesület jogállása: az Egyesület önálló jogi személy, amely választott ügyintéző és képviseleti szervvel, önálló költségvetéssel rendelkezik és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Közgyűlés által elfogadott Alapszabály rendelkezéseivel összhangban jön létre, illetve működik.

 

II.

Az Egyesület célja és feladatai

 

Olyan szellemi műhely létrehozása, amely az alapszabályban meghatározott tevékenységeinek megvalósítása érdekében aktív szakmai programok és rendezvények szervezésével hozzájárul a pozitív emberi értékek közvetítéséhez, közösségi szellem kialakításához, az európai közösségekhez való tartozás erősítéséhez. Egy olyan közösséget kívánunk kialakítani az emberek önkéntes összefogása révén, mely minden korosztály számára elősegíti az egészségesebb, tartalmasabb életvitel megvalósítását.

 

 

 1. 1.      Az Egyesület célja elérése érdekében az alábbi tevékenységeket kívánja folytatni:

1.1      Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, különös tekintettel a gyerekekre és a fiatalokra.

1.2      A nemek társadalmi egyenlőségének megteremtése és a nők helyzetének javítása személyiség fejlesztő tréningek, közösségi rendezvények segítségével.

1.3      Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, segítése.

1.4      Emberi és állampolgári jogok érdekképviselete különböző társadalmi fórumokon.

1.5      Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése a hátrányos megkülönböztetés és az előítéletek felszámolása közös programok segítségével.

1.6      Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyek segítése tanácsadás, képzések, egyéb kapcsolódó segítő szolgáltatások útján

1.7      Civil szervezetek közötti kapcsolatformálás, együttműködés elősegítése nemzetközi kapcsolatok kialakítása. Közös pályázati projektekben való együttműködés, közös programok megvalósítása, baráti és kulturális cserekapcsolatok elősegítése.

1.8      Környezetvédelem, természetvédelem, épített környezet védelme.

1.9      Egészségmegőrzés, az „egészség érték” népszerűsítése: prevenciós és rehabilitációs tevékenység, aktív sport és szabadidős programok szervezése.

1.10  Kulturális tevékenység, hagyományőrzés, közösségfejlesztés, rendezvények szervezése.

 

2. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik, illetve együttműködési megállapodást köt minden állami, civil és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik kölcsönösségi alapon az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

 

3. Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.

Egyesület elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatása céljából nem hozható létre, ilyen tevékenységet csak a célja megvalósításának előmozdítása érdekében, kiegészítő jelleggel végezhet.

Gazdálkodása során elért eredményeit nem osztja fel, azt a létesítő okiratában – a jelen alapszabályban- meghatározott tevékenységeire fordítja.

 

 

4. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól anyagi támogatást nem fogad el, hogy ne válhasson lekötelezetté.

 

III.

Az Egyesületi tagság keletkezése

 

1. Az Egyesület tagja lehet az a belföldi és külföldi természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint fizeti a tagdíjat.

A rendes tag felvételéről – az Egyesület Elnökéhez benyújtott írásbeli felvételi kérelem alapján - az Egyesület Közgyűlése dönt.

 

2. Pártoló tag lehet minden olyan belföldi és külföldi természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését.

A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik, azzal a különbséggel, hogy az egyesület pártoló tagja nem fizet tagdíjat.

 

IV.

Az Egyesületi tagság megszűnése

 

1. A tagsági viszony megszűnik:

- a tag halálával,

- a tag kilépésével,

- a tag kizárásával,

- jogi személy esetén annak jogutód nélküli megszűnésével,

- az Egyesület megszűnésével.

 

2. A tag a kilépésének az Elnökséghez, vagy a Közgyűléshez benyújtott írásbeli bejelentésével a tagsági viszonyát azonnali hatállyal megszüntetheti.

 

3. Kizárható az a tag, aki súlyosan vét az Alapszabály rendelkezései ellen, az, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott, vagy legalább egy éves tagdíjhátraléka van. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség, írásban – póthatáridő kitűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt (ez nem vonatkozik a pártoló tagra, mivel nincs tagdíjfizetési kötelezettsége).

 

4. A kizárt tag a kizárást kimondó, elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 30 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet.

 

5. A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.

 

V.

A tagok jogai

 

1. Az Egyesület rendes tagjának jogai:

1.1  Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat személyesen vagy meghatalmazottaik útján gyakorolhatják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolják.

1.2 Részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban, ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására, felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről az Egyesület szerveitől, amelyre az köteles érdemi választ adni. Az Egyesület által megállapított feltételek mellett igénybe veheti annak szolgáltatásait és eszközeit.

1.3 Választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire.

1.4 Indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira, betekinthet az Egyesület nyilvántartásába.

1.5 A tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.

 

 

 

2. Az Egyesület pártoló tagjának jogai:

2.1 A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs.

2.2 Az Egyesület által megállapított feltételek mellett igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, eszközeit, részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein.

 

VI.

A tagok kötelezettségei

 

1. A rendes tagok kötelezettségei:

1.1 Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani, valamint részt venni az Egyesület munkájában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását.

1.2 A Közgyűlés által meghatározott tagdíjat megfizetni.

1.3 A tagtársaival együttműködni.

 

2. A pártoló tagok kötelezettségei:

2.1 Az Alapszabály rendelkezéseit megtartani.

2.2 Az általa vállalt anyagi támogatást biztosítani és erkölcsileg az Egyesületet támogatni.

 

VII.

Az Egyesület szervei

 

1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés.

2. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve az Elnökség.

3. Az Egyesület szervei a demokratikus önkormányzat, a nyilvánosság és a szolidaritás elvének tiszteletben tartásával működnek.

 

VIII.

A Közgyűlés

 

1. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban Ptk.) 63. § (1) bekezdése alapján a tagok összessége alkotja. A Közgyűlést évente legalább egyszerössze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok egyidejű közlésével. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni, és egyéb módon értesíteni legalább tíz nappal a Közgyűlés időpontja előtt.

A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes.

A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes, amennyiben a meghívóban ismét tájékoztatva lettek távolmaradásuk következményeiről.

A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az Elnök harminc napon belül köteles összehívni a Közgyűlést. A tag részére történő meghívó megküldése postai úton tértivevénnyel és elektronikus úton (e-mail), visszaigazoló e-mail kérésével történik.

 

2. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni:

- ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,

- ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,

- ha a bíróság a Ptk. 63. § (2) bekezdése alapján a Közgyűlés összehívását elrendeli.

A rendkívüli Közgyűlésre a határozatképesség tekintetében a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadók.

 

3. A Közgyűlés összehívása az Elnök feladata.

 

4. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok teljes tagságának több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés változatlan napirend mellett határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül, amennyiben a tagokat figyelmeztették a meghívóban a távolmaradásuk következményeire.

 

 

5. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnök és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít.

 

6. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, főszabályként egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Minősített szótöbbséghez a jelenlévő tagok több mint kétharmadának szavazata szükséges.

 

7. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha valamely Egyesületi tag jogos magánérdekének védelme vagy közérdek ezt szükségessé teszi.

 

8. Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, civil, gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit.

 

 

IX.

A Közgyűlés hatásköre

 

1.  A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő egyesülésének a    

   kimondása;

- az Alapszabály elfogadása és módosítása;

- tisztségviselők megválasztása és visszahívása;

- döntés tagfelvételről

- az éves költségvetés meghatározása

- tagdíj mértékének és fizetésmódjának megállapítása;

- az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;

- döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.

 

2. A jelenlévő tagok minősített szótöbbsége szükséges:

- az Alapszabály elfogadásához, módosításához;

- az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához;

- a tag kizárásával kapcsolatos határozatához

- tisztségviselők megválasztása

 

3. A tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történik, 5 éves időtartamra. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint kétharmadát megszerezte.

A szavazás eredménytelensége esetén a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás alapján megválasztottnak az egyszerű szótöbbséget elért jelöltet kell tekinteni.

 

X.

Az Elnökség

 

1. Az Elnökség az Elnökből és az Alelnökökből álló 3 tagú testület.

 

2. Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban - a kizárólagos hatásköröket kivéve - gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök, írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tíz nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az Elnökség ülései nyilvánosak.

 

3. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Elnökség határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon minden tag jelen van. Az Elnökség üléseire - annak tárgykörére figyelemmel - esetenként további tagok hívhatók meg.

 

4. Az Elnökség feladata és hatásköre:

- intézi a tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos adminisztrációs    ügyeket;

- a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység;

- az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves programok, költségvetés megvitatása és elfogadása;

- az Elnök éves beszámolójának elfogadása;

- tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;

- az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás;

- minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Alapszabály az Elnökség hatáskörébe utal.

XI.

Az Egyesület tisztségviselői

 

1. Az Elnök feladata és hatásköre:

- az Egyesület tevékenységének irányítása az elnökségi tagokkal együtt;

- a Közgyűlés összehívása,

- döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben;

- a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;

- kapcsolattartás más civil és érdekképviseleti szervezetekkel;

- irányítja az Elnökség munkáját;

- összehívja és vezeti az Elnökség üléseit;

- képviseli az Egyesületet;

- intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;

- vezeti az ügyintéző apparátust;

- irányítja az Egyesület gazdálkodását az elnökség tagjaival együtt;

- rendelkezik a bankszámla fölött az alakuló Közgyűlés által meghatározott alelnökkel együtt;

- gyakorolja a munkáltatói jogokat;

- minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.

 

2. Az Alelnökök feladata és hatásköre:

- az Egyesület tevékenységének irányítása az elnökségi tagokkal együtt;

- kapcsolattartás más civil és érdekképviseleti szervezetekkel

- képviselik az Egyesületet az Elnök akadályoztatása esetén;

- irányítják az Egyesület gazdálkodását az elnökség tagjaival együtt;

- az alakuló Közgyűlés által meghatározott Alelnök az Elnökkel együtt rendelkezik a bankszámla fölött.

 

 

XII.

Az Egyesület vagyona és gazdálkodása

 

1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Közgyűlés fogad el. Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt.

 

2. Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:

- tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg;

- magán és jogi személyek támogatásai;

- az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel;

- az Egyesület alaptevékenységének bevételei;

- pályázati források;

- egyéb bevételek.

 

3. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért - a befizetett tagdíjakon túlmenően - nem felelnek.

 

4. Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a civil szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.

 

5. Az Egyesület a cél szerinti tevékenységből, illetve vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. Nyilvántartásaira egyebekben a civil szervezetekre irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.

 

6. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen alapszabályban, mint létesítő okiratban meghatározott tevékenységekre kell fordítania.

                                                                                                  

 

XIII.

Az Egyesület megszűnése

 

1. Az Egyesület megszűnik:

a) az Egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),

b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,

c) a bíróság feloszlatja,

d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését,

e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az Egyesületet a nyilvántartásból törlik.

 

2. Az 1. pont b)-e) pontjaiban foglalt esetekben az Egyesület jogutód nélkül szűnik meg. Az 1. pont b) pontjában foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c)-d) pontjában foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni.

 

3. Az Egyesület legfőbb szerve, a Közgyűlés, nem dönthet az Egyesület feloszlásáról, ha az Egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az Egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.

 

4. Az Egyesület alapszabálya vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül megszűnt Egyesület - hitelezői igények kielégítése után - megmaradt vagyonát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott célra kell fordítani és az ott megjelölt módon kell nyilvánosságra hozni.

 

5. Az Egyesület nyilvántartásból való törlésére az Egyesület nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

 

XIV.

Az Egyesület képviselete

 

Az Egyesület képviseletére az Elnök jogosult, akadályoztatása esetén az Alelnökök látják el ezt a feladatot. Az Egyesületre kötelezettséget létesítő jogviszonyt az Elnök és az alakuló Közgyűlés által megjelölt Alelnök együttesen írja alá. Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és az alakuló Közgyűlés által megjelölt Alelnök együttesen rendelkezhetnek.

 

 

XV.

Záró rendelkezések

 

Az Egyesület a függetlenség és az önállóság elve alapján tart fenn kapcsolatokat az állami és önkormányzati szervekkel, és más civil szervezetekkel, illetve tömegkommunikációs intézményekkel.

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben 2011. évi CLXXV. törvényben és a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók.

 

 

Debrecen, 2012. október 15.

 

 ………………………………………………

                 Az Egyesület Elnöke

 


 

info.vitallife@gmail.com
www.vitallife.ewk.hu

 

 

 

 

Hírek

 • 2017. november 24-én Jótékonysági bált szerveztünk a Debreceni Gyermekklinika javára

 • A hagyományőrzés jegyében

  Egyesületünk november 26-án csiga csináló délutánt tartott.

 • A Karácsony jegyében

  Egyesületünk tartós élelmiszert adott át a Debreceni Karitatív Testület vezetőjének Balogh Barnabásnak és Szőcs Tündének.

   

 • KELLEMES ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

   

 • REFORM ÉLETMÓD NAP

  Családi program a testi – lelki egészségért

  2016. szeptember 10-én 14-18-ig

  a Csapókerti Közösségi Házban.

  Reform ételek főzőversenye, kulturális és sport bemutatók, gyerekjátszóház, egészségügyi előadások, tanácsadás, reform ételek, alapanyagok bemutatója, vására.

   

   


   

 • Húsvéti tojásfestés

  2016. 03. 24-én

   

   

 • 2015. november 20. Erzsébet-Katalin bál

 • 2015. 10. 17. Családi Egészségnap

  Október 17-én szombaton
  10-18 óráig Családi Egészségnap
  a Józsai Közösségi Házban
  Várunk Mindenkit sok szeretettel!

   

   

   

 • Szüreti bál 2015. 09. 25.

  Szeptember 25-én
  pénteken 19.00 órától

  az Átrium Éttermében
  (Hotel Lycium)

  szüreti bált tartunk.

 • 2015. 04. 25-én Életmódnap a Csapókerti Közösségi Házban

 • „Nyuszi – booggie” Locsoló bál”

  2015. április 3-án
  pénteken 19.00 órától

  az ÁTRIUM Étteremben

  locsoló bulit tartunk.

   

  A jó hangulatról az

  ORION DANCE BAND

  gondoskodik.

   

 • 2015. 04. 03-án Tojásfestés kicsiknek és nagyoknak

 • FARSANGI BÁL

  Szeretettel várunk

  2015. február 20-án
  pénteken 19 órától
  farsangi rendezvényünkre!

  Játszik az ORION BAND
  Élőzene, tánc, fergeteges hangulat.

  Jelmezben érkező vendégeinket a zsűri véleménye alapján jutalmazzuk.

  Hotel Lycium – Átrium Étterem
  Debrecen Hunyadi u. 1-3.
  Asztalfoglalás: 52/506-600

   .

 • Novemberi névnapozások

  Kedves Barátaink, Ismerőseink!

  2014. november 21-én
  pénteken 19.00 órától

  "Novemberi névnapozások"
  a Lycium Étteremben.


  A jó hangulatról az
  ORION DANCE BAND
  gondoskodik.

   
  Hívjátok barátaitokat, ismerőseiteket is, akikkel szívesen buliznátok!

  Szeretettel várunk mindenkit rendezvényünkre!

   

 • 2014. 09. 13-án Családi szombat a szépség és az egészség jegyében Debrecenben a Csapókerti Közösségi Házban

  Kedves Előadók, Kiállítók, Résztvevők!

  Ezúton is szeretném megköszönni munkátokat, hogy megtiszteltétek rendezvényünket jelenlétetekkel, aktív közreműködésetekkel.
  Azt gondolom, hogy összességében egy színes, nagyszerű napot tudhatunk magunk mögött.
  További munkátokhoz jó egészséget és sok sikert kívánok!

 • II. Hajdú Ízek Fesztiválja

  2014. Július 26-án szombaton ismét megrendezésre került a II. Hajdú Ízek Fesztiválja, melyen egyesületünk a az egészségsátrat biztosította, a tavalyihoz hasonlóan. 

  Továbbá ismételten eredményesen szerepeltünk a főzőversenyen.

   

 • HÍREK
   Kedves Egyesületi Tagok!

  Örömmel tájékoztatlak benneteket, hogy Egyesületünk részt vett a Süteményfesztiválon Hajdúszováton és egy I. helyezéssel lettünk gazdagabbak!!!!
  Hajduné Marietta süteménye az aprósütik kategóriájában I. helyezett lett!!!
  Gratulálunk és köszönjük Marietta!
  Jól indul az Egyesület, sok ehhez hasonló sikereket kívánok magunknak!

  Nagyné Juhász Évának és Nagy Henriettának köszönjük a meghívást.
  Szép, tartalmas délután volt. Sajnos mi csak a felét láttuk a rendezvénynek.

  Sikeres, szép napokat kívánok!

  Üdvözlettel:
  Enyediné Erzsike

 • Időjárás

  Weather by Freemeteo.com

 • Info

  .

Asztali nézet